AKTIVUJTE SI SLEVU

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO AKTIVOVAT SE VÁM AUTOMATICKY VLOŽÍ
KUPÓN SE SLEVOU 10% NA NÁSLEDUJÍCÍCH 30 MINUT.

AKTIVOVAT SLEVU

Reklamační řád

Reklamační řád

Pokud vaše zboží nefunguje správně nebo je poškozené, velice nás to mrzí a rádi vám poskytneme reklamační servis. Jak postupovat pro efektivní vyřízení reklamace?

Reklamační řád popisuje postup mezi kupujícím a prodávajícím, společností 

ELEKTROKOMPLEX ŠMÝD, s.r.o. Sportovní 1543 69681 Bzenec IČ: 25890824 DIČ: CZ25890824


Reklamační řád informuje kupujícího o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a 2158 a násl. občanského zákoníku).

Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že je se vším obeznámen a s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami souhlasí.

Prodejce ke každému prodanému zboží vystavuje kupní který slouží jako záruční pro případné uplatnění reklamace.
 
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Práva kupujícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 
Dále se záruka nevztahuje na poškození:
 
1. mechanické poškození zboží,
2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem

7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Na žárovky a jiné světelné zdroje, které jsou součásti zakoupeného svítidla a jsou tak zcela zdarma, se nevztahuje záruka, jde o reklamní předmět!!!
 
Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců.


Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém ADAMES, může využít rychlého způsobu v podobě vyplnění reklamačního formuláře, v němž uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo faktury nebo číslo objednávky a popis závady. Vhodné je také i přiložení fotografií dokumentujících závadu. Do dvou pracovních dnů bude zákazník kontaktován repliky hodinek a budou mu sděleny informace o dalším postupu reklamace.
Zákazník bude v nejbližší době, nejpozději do 2 pracovních dnů kontaktován pracovníkem reklamačního oddělení na uvedený email nebo tel. číslo.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalům, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele.

Peníze za zboží standardně vracíme na bankovní účet. Pokud zákazník vyjímečně požaduje vrácení peněz složenkou, bude mu naúčtováno 50 Kč.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb.